Informasjon om varmekabler på vann- og avløpssystemer

  • Skrevet av: Magnus
  • 20.09.20

Med dagens høye strømpriser og fortsatt usikre priser for den kommende vintersesongen har vi forståelse for at mange stiller seg en del spørsmål rundt bruken av varmekabler til VA anlegget, muligheter for besparelser og risiko for skader på utstyr.

VA anlegget består av hovedanlegget og privat anlegg.

Hovedanlegget er det som er felles for alle og består av trykkavløpssystem bygget på grunne grøfter med varmekabler. Kort fortalt har dette med besparelse av naturinngrep å gjøre samt leveringssikkerhet og trygghet for utslipp i naturen. Hovedanlegget driftes av Høgevarde AS og strømforbruket er avhengig hvor mye snø som kommer når og hvor kaldt det blir ila vinteren. Snø isolerer godt om den kommer før frosten. Høgevarde justerer forbruket av strøm gjennom vinteren for å holde det på et så lavt nivå som mulig. Strømmen til hovedanlegget er en del av selvkost beregningene som igjen faktureres 3 ganger i året som en del av de årlige avgiftene.

Eksempelvis var kostnadene for slik strøm i perioden jan-aug 2021 kr 559.311,- (kWh 587.455) som fordelt på ca. 600 abonnenter, blir ca kr 1.000,- pr. abonnent i perioden.

For strøm i perioden jan-aug 2022 (kWh 559.582) er kostnaden kr 1.142.763,- som fordelt på et økt antall ca. 650 enheter, blir ca. kr 1.758,- pr. abonnent i perioden.

For hele 2021 blir regnestykket kr 1.195,- pr. abonnent. Hva den blir totalt for 2022 kan det bare spekuleres i, men om man som et eksempel går ut fra en dobling av strømprisen, blir prisen pr. abonnent kr 2.390,-, igjen fordelt på 3 årlige fakturaer. En tre-dobling betyr kr 3.585,- pr. abonnent før fordelingen på 3 fakturaer.

Selvkostprinsippet medfører et etterslep i slik kostnader, men det er likevel på sin plass å melde om at de årlige avgiftene vil bli påvirket av de ekstra strømkostnadene.

Privat anlegg er det som (oftest) går fra veilegemet og inn til hytta. Dette er hver hytteeiers private abonnement. Det består i vannrør og avløpsrør og ofte en kloakkpumpetank. Oftest har disse separate varmekabler (avløp og tank har samme), men ikke alltid, så det må installatør svare på. Har man egen bryter til varmekabel for vann, kan man velge å skru disse av siden systemet tåler frost. Konsekvensen av at det fryser er at det kan ta litt tid før det tiner (fra ca 20 min til ca 2 timer). Varmekabel til avløpsrør og kloakktank må ikke frakobles uten fare for store skader på rør, pumpe og tank. Slike kostnader kan bli omfattende og dekkes ikke av fellesavgiftene og det kan ta tid å reparere.

Kostnadene for bruk av slike private varmekabler er også avhengig av lengde på kabler samt vinterens naturlige variasjoner av snø og frost. Typisk forbruk av strøm til slike kabler er ca 6-12 watt pr. meter.

Tips til strømstyring

Krøderen Elektro har kommet med følgende innspill: Monter en effektregulator på varmekabelen for vannet, denne kjører varmekabelen av og på med tidsintervaller, f eks 10 min på og 10 min av. Denne kan justeres ved behov. I teorien kan du da halvere strømforbruket hvis temperatur og forhold ligger til rette. OBS: Dette er ikke anbefalt løsning for avløpet, det må kjøres med varme kontinuerlig!

Prisen ligger ifølge elektriker på ca 4000,-inkl mva ferdig montert.