Åpenhetsloven

“Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven om informasjon om
hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold. Høgevarde AS med datterselskaper er omfattet av loven.

I Høgevarde AS er vi opptatt av å være transparente, åpne og ærlige. Vår virksomhet er basert i
vakkert fjellandskap, og det viktigste vi gjør er å ta vare på mennesker, miljø og materiell på en god
og bærekraftig måte. I hele Høgevarde-konsernet står bærekraft som en fanesak, og vi stiller krav til
oss selv, våre gjester, våre leverandører og forretningspartnere til å etterleve menneskerettigheter
og redusere eget klimafotavtrykk. Vi gjør dette blant annet gjennom å kartlegge egen verdikjede for å
sikre at vi følger rapportering kravene i Åpenhetsloven.

Med Åpenhetsloven følger noen forpliktelser som Høgevarde AS tar svært seriøst. Vi har satt
sammen et team med overordnet ansvar for å drive et strategisk arbeid med Åpenhetsloven,
herunder oppfyllelse av redegjørelsesplikten, informasjonsplikten, utførelse av
aktsomhetsvurderinger og generelt fokus på ansvarlig innkjøp samt å holde høy standard og kvalitet
på forhold internt i vårt konsern. Ansvarlig er daglig leder.

Høgevarde AS ble i 2023 resertifisert som Miljøfyrtårn, og i tillegg til det løpende, systematiske HMS-arbeidet danner dette gode rutiner for oppfølging av rapportering og informasjon til de ansatte.

 

Vår virksomhet
Utvikler av fritidseiendommer i Flå kommune, Buskerud. Høgevarde AS står for regulering av områder,
opparbeidelse av infrastruktur og salg av eiendom samt tilrettelegging og drift av skiheis, sykkelstier, restaurant og tilhørende tjenester og aktiviteter.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering
Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. Selskapet sin virksomhet
drives i Norge, som normalt sett anses å ha lav risiko for brudd på grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Eksempler på irregulære arbeidsforhold kan være for lav lønn, urettmessig tilbakehold av lønn og
andre tvangslignende situasjoner. Videre er det rundt leverandørkjeden til selskapet det er viktig å
gjøre vurderinger i forhold til risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold. Når disse vurderingene gjøres, støtter vi oss på at Åpenhetsloven er basert på
prinsipper om risiko og forholdsmessighet.

 

Leverandørkjeden
Høgevarde AS utfører mange av oppgavene i egen regi, men kjøper inn varer og tjenester fra
underleverandører av bla. ferdighytter, rørsystemer, byggevarer, maskiner og utstyr samt leveranser
av reguleringsarbeid og diverse rådgivning.

Vi har analysert de vesentligste leverandørene og de innkjøpene som ble foretatt i 2023. I arbeidet
med å sjekke ut leverandørkjeden, er det mange lokale leverandører som man har god kjennskap til.
For de øvrige leverandørene har selskapet vurdert å lene seg på arbeidet disse leverandørene gjør på
dette området.

Selskapet vil fortsette med kartlegging av våre leverandører og vurdere hos hvilke av disse selskapet
antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og fare for uanstendige
arbeidsforhold.

Dette kartleggingsarbeidet vil danne grunnlag for videre prioritering av vår innsats.
Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:
Så langt ikke avdekket negative konsekvenser utover det som er normalt i bransjen.
I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:
Så langt ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser utover det som er normalt i
bransjen.

For å stanse avdekkede negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:
Ikke aktuelt p.t.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:
Bevissthet i organisasjonen om retningslinjer og aktsomhetsvurdering ved inngåelse av nye
kontrakter og samarbeidspartnere.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:
Hittil ikke relevant. Redegjørelsen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2023.

 

Ved spørsmål utover dette, vennligst kontakt oss på e-post: post@hogevarde.no

 

Flå, 20.06.24
Høgevarde AS
v/Erik Gulsvik
Daglig leder